پرسشنامه اچیو

دانلود پرسشنامه اچیو (هرسی و گلداسمیت) برای ارزیابی عملکرد کارکنان دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی: دارد

منبع: هرسی و گلداسمیت

هدف: سنجش عملکرد کارکنان براساس مدل

ابعاد: توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیط

  • نسخه ۴۲ سوالی مقیاس اچیو
  • نسخه ۱۶ سوالی مقیاس اچیو

این مقیاس دارای روایی، پایایی و شیوه تفسیر است و در دو نسخه تهیه شده است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه اچیو

مدل اچیو (ACHIEVE) مقیاسی استاندارد است که توسط هرسی و گلداسمیت ارائه شد. این مقیاس براساس هفت بعد به بررسی عملکرد سازمان می‌پردازد.

ابعاد مقیاس اچیو

ابعاد مقیاس اچیو

توانایی (Ability): دانش و مهارت‌های کارکنان اشاره دارد برای انجام موفقیت‌آمیز کاری که در سازمان محول شده است. آیا کارکنان توانایی لازم برای انجام امور محوله شغلی را دارند. توانایی نخستین بعد پرسشنامه اچیو است.

شفافیت (Ability): زمانی که به فردی کاری محول می‌کنید نیاز است به خوبی موضوع را تفهیم کنید. آیا شرح شغلی به گونه‌ای هست که کارکنان به خوبی ان را درک کنند و بتوانند. شفافیت دومین بعد پرسشنامه اچیو است.

کمک (Help): میزان کمک و حمایت از فرد برای اتمام موفقیت‌آمیز فعالیت محوله است. برخی حمایت‌های سازمانی می‌تواند شامل مواردی چون بودجه مناسب، امکانات و تجهیزات کافی، همراهی دیگر واحدهای سازمانی و مواردی مشابه برای انجام موفقیت آمیز یک فعالیت باشد.

تشویق (Incentive): به مشوق‌های شغلی اشاره دارد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب انگیزه بیشتر فرد برای انجام امور می‌شوند. آیا مشاغل به گونه است که باعث تشویق کارکنان برای انجام فعالیت‌های شغلی شوند.

ارزشیابی (Evaluation): این بخش از ابزار اشاره به بازخوردهای غیررسمی روزانه و همچنین بررسی‌های دوره‌ای رسمی از عملکرد فرد دارد. یک فرآیند ارائه بازخورد موثر به فرد این امکان را می‌دهد تا به خوبی از وضعیت عملکردی خود آگاه شود.

اعتبار (Validity): به اعتبار تصمیمات اتخاذ شده توسط یک مدیر از نظر درستی و قانونی بودن در حوزه منابع انسانی اشاره دارد. مدیران باید اطمینان حاصل کنند تمامی تصمیمات آنها در مورد افراد منطبق با قوانین و ضوابط و منطبق بر سیاست‌های سازمان گرفته می‌شود.

محیط (Environment): عوامل محیطی نامتناسب می‌تواند بر عملکرد افراد اثر بگذارد. مواردی چون رقبا، شرایط بازار، مقررات دولتی، تامین‌کنندگان و غیره. در صورتی‌که یکی از این عوامل محیطی خارج از کنترل سازمان باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله