پرسشنامه عملکرد بازاریابی

دانلود پرسشنامه عملکرد بازاریابی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

هدف : بررسی عملکرد بازاریابی

تعداد سوالات : ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : ارتقای فروش، مدیریت بازار و افزایش سهم بازار

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عملکرد بازاریابی

اصطلاح عملکرد بازاریابی به عنوان ساختار عملکرد کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و جنبه‌های مالی و بازار را در عملکرد مورد بررسی قرار می‌دهد. عملکرد بازاریابی به توانایی سازمان برای افزایش فروش، ارتقای موقعیت رقابتی شرکت، توسعه محصول جدید، بهبود کیفیت محصول، کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان، گسترش سهم بازار و … در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت خاص اشاره دارد. اندازه‌گیری و تحلیل عملکرد فعالیت‌های بازاریابی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش نقش بازاریابان در تنظیم استراتژی‌های کلی شرکت داشته باشد. یکی از مهمترین دلایل عدم توجه کافی به واحد بازاریابی در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌ها ناتوانی بازاریابی برای تعیین و اندازه‌گیری سهم خود در تغییرات ارزش شرکت است.

ابعاد ارزیابی عملکرد بازاریابی

ابعاد ارزیابی عملکرد بازاریابی

در زمینه سنجش و ارزیابی عملکرد بازاریابی دیدگاه‌ها دو دسته هستند: دسته اول معتقد به هدف نهایی بازاریابی یعنی افزایش ارزش سهام هستند و اینکه عملکرد بازاریابی باید با شاخص‌های مالی اندازه‌گیری شوند. بنابراین اگر بازاریابان خواهان حمایت بیشتر هیات مدیره هستند باید عملکرد خود را درقالب شاخص‌های مالی بیان کنند.

دسته دیگر اعتقاد دارند برای اندازه‌گیری و سنجش عمکرد بازاریابی شاخص‌های مالی به تنهایی کافی نیستند زیرا دارایی‌های استراتژیک و بلندمدت بازاریابی را در نظر نمی گیرند. نتایج نشان می‌دهد توانایی در اندازه‌گیری عملکرد بازاریابی تاثیر مهمی روی عملکرد شرکت، سودآوری، بازده سهام و بهبود موقیت بازاریابی در شرکت دارد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش عملکرد بازاریابی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۴ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله