پرسشنامه ارزیابی عملکرد

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارل: ۴ بعد و ۱۷ سوال
 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد پارکر: ۵ بعد و ۱۷ سوال

هر دو مقیاس استاندارد هستند و شیوه تفسیر و نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه دارند.

پرسشنامه ارزیابی عملکرد هتل

شیوه تفسیر: کارت امتیازی متوازن

تعداد سوالات: ۶۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مشتری، مالی، رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانکی

شیوه تفسیر: کارت امتیازی متوازن

تعداد سوالات: ۴۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مشتری، مالی، رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ارزیابی عملکرد

تعریف مفهومی: ارزیابی عملکرد روشی نظام‌مند جهت بازنگری عملکرد شغلی کارکنان و تعیین سهم نسبی آنها در دستیابی به اهداف سازمان است. ارزیابی عملکرد به عنوان یک ابزار سنتی پایش سازمانی در واقع مهارت‌ها، دستاورها و رشد کارکنان سازمان را ارزیابی می‌کند.

مقیاس ارزیابی عملکرد کارل و شعبانی

مقیاس استاندارد کارکنان شامل ۱۷ سوال است و شامل ۴ بعد است:

 • کیفیت کار
 • ابتکار عمل
 • همکاری
 • رهبری

سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت طراحی شده است و آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰/۹۲ می‌باشد.

مقیاس ارزیابی عملکرد پارکر

مقیاس استاندارد کارکنان شامل ۱۷ سوال است و شامل ۵ بعد است:

 • دانش و کیفیت کار
 • رابطه با همکاران
 • ویژگی‌های فردی
 • مهارت و سرپرستی
 • خلاقیت

سوالات پرسشنامه نیز بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت طراحی شده است و آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰/۸۷ می‌باشد.

ارزیابی عملکرد فرآیندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمان‌ها کار می‌کنند و با توسعه قابلیت‌های فردی و گروهی، موفقیت پایدار سازمان‌ها را فراهم می‌نماید. سنجش و مدیریت عملکرد فرد در شغل خود که با توجه به استانداردهای خاص انجام می‌گیرد و توانایی او در کار را نشان می‌دهد. اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیت‌های سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیت‌های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب‌تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر می‌شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله