این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت ذره‌بینی

پرسشنامه مدیریت ذره‌بینی

پرسشنامه مدیریت ذره‌بینی

دانلود پرسشنامه مدیریت ذره‌بینی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

مدیریت ذره‌بینی

مدیریت ذره‌بینی

مدیریت ذره‌بینی (Micromanagment) یک شیوه از مدیریت سازمان است که مدیر یا سرپرست شغل روی تمامی جزئیات نظارت دارد و اعمال نفوذ می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com