پرسشنامه مدیریت ذره‌بینی

دانلود پرسشنامه مدیریت ذره‌بینی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خودمحوری، عدم مدیریت زمان، گزارش‌گیری بیش از حد و کنترل بش از حد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت ذره‌بینی

تعریف مفهومی: مدیریت ذره‌بینی به عنوان نوعی از مدیریت که تمامی جزئیات یک پروژه یا رویداد را به‌شدت کنترل می‌کند و بر تمامی امور، به‌ویژه؛ وظایفی که کارکنان انجام می‌دهند، نظارت سخت‌گیرانه اعمال می‌کند، تعریف شده است. مدیریت ذره‌بینی، ارزیابی دقیق و مدیریت ریزبینانه از یک فرآیند بسیار جامع است و شامل مداخلات بیش از حدی است که می‌توانند اثرات ناخواسته و معکوس در فرایند کاری ایجاد کنند و این فرایند را مختل سازند.

مدیریت ذره‌بینی (Micromanagement) یک شیوه از مدیریت سازمان است که مدیر یا سرپرست شغل روی تمامی جزئیات نظارت دارد و اعمال نفوذ می‌کند. این موضوع است که بیش از اندازه و به‌شکل غیر‌ضروری مورد توجه شدید قرار می‌گیرد، در نتیجه یک نمونه از ضعف‌های مدیریتی محسوب می‌گردد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش مدیریت ذره‌بینی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: پرسشنامه مدیریت ذره‌بینی توسط لمان و دلکچی (۲۰۲۰) طراحی شد. این پرسشنامه شامل جهار بعد خودمحوری، عدم مدیریت زمان، گزارش‌گیری بیش از حد و کنترل بش از حد است. برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز بررسی و تائید شد. آلفای کرونباخ برای خودمحوربودن (۰/۹۵۸)، برای عدم مدیریت زمان (۰/۸۳۱)، برای مولفه گزارش‌گیری بیش از حد (۰/۷۷۶) و برای کنترل بیش ازحد (۰/۷۴۳) است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله