این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب میانگین هندسی

محاسبه میانگین هندسی

میانگین هندسی

میانگین هندسی (Geometric Mean) یک پارامتر مرکزی است که با محاسبه ریشه nام از حاصل ضرب n متغیر بدست می‌آید و برای نسبت‌ها و در صدها مناسب است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com