این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب میانگین هندسی

محاسبه میانگین هندسی

میانگین هندسی

میانگین هندسی روشی برای محاسبه میانگین داده‌ها بویژه زمانی است که نوع داده‌ها به صورت درصدی و کسری باشد. این روش در مقایسه‌های زوجی کاربرد زیادی دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com