محاسبه میانگین هندسی

فرمول محاسبه میانگین هندسی و محاسبه آنلاین میانگین هندسی

منبع: محاسبه میانگین هندسی نوشته آرش حبیبی

دانشجویان رشته مدیریت و مهندسی صنایع میانگین هندسی را با تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و فرایند تحلیل سلسله مراتبی می‌شناسند. اساساً کاربرد میانگین هندسی نیز برای داده‌هایی است که حالت نسبی و درصدی دارند. برای نمونه در مقایسات زوجی چون حالت معکوسی وجود دارد و برخی اعداد به صورت نسبی و معکوس هستند میانگین حسابی ساده پاسخگو نیست و باید از میانگین هندسی استفاده کرد. برای محاسبه میانگین هندسی n عدد باید اعداد را در هم ضرب کنید و سپس ریشه nام عدد حاصل را محاسبه کنید. با توجه به فرمول میانگین هندسی که آن را با π نشان می‌دهند نمی‌توانید با دست محاسبه کنید. دو راهکار را برای شما در نظر گرفته‌ام. می‌توانید از باکس زیر به صورت آنلاین برای محاسبه میانگین هندسی استفاده کنید یا از نرم‌افزار اکسل کمک بگیرید.

میانگین هندسی

فرمول میانگین هندسی

محاسبه میانگین هندسی با اکسل

محاسبه میانگین هندسی در نرم افزار اکسل با استفاده از تابع geomean انجام می‌شود. داده‌های مورد نظر را در یک ستون زیر هم وارد کنید. در سلولی که می‌خواهید میانگین هندسی داده‌ها را وارد کنید از دستور ()geomean= استفاده کنید.

فرمول میانگین هندسی در اکسل

فرمول میانگین هندسی در اکسل

برای مثال در این تصویر داده‌ها در خانه C1 تا C5 وارد شده‌اند. برای محاسبه میانگین هندسی از فرمول (C1:C5)geomean= استفاده شده است. شما می‌توانید این عملیات را در منطقه مورد نظر خود در فایل اکسل نیز انجام دهید.

اگر میخواهید داده‌های پراکنده‌ای را در فایل اکسل برای محاسبه میانگین هندسی مورد استفاده قرار دهید هر داده را با یک کاما از هم جدا کنید.

میانگین موزون و محاسبه آن با اکسل

برای محاسبه میانگین موزون کافی است تا وزن هر معیار ضربدر نمره آن گزینه براساس معیارمربوطه شود و عدد حاصل  بر مجموع اوزان تقسیم شود.

فرمول میانگین موزون

فرمول میانگین موزون

دقت کنید چون در روش های تصمیم گیری چندمعیاره جمع اوزان معیارها برابر یک است بنابراین مخرج کسر در فرمول فوق برابر یک می شود و نیازی به نوشتن مخرج نیست. برای محاسبه میانگین موزون در اکسل از تابع sumproduct استفاده می شود. برای مطالعه بیشتر فرمول نویسی و توابع اکسل را مطالعه کنید.

دانش را مرزی نیست و همیشه نکاتی برای افزودن هست. آرش حبیبی