روش واسپاس

روش واسپاس سرواژه Weighted Aggregated Sum Product Assessment, WASPAS است. تکنیک واسپاس WASPAS توسط زاواداسکاس و همکاران (۲۰۱۶) ارائه شد. آنها در مقاله خود با عنوان ارزیابی چندشاخصه با استفاده از تکنیک WASPAS برای انتخاب محیط درونی بهینه این تکنیک را ارائه کردند. تکنیک WASPAS روش یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است.

مشاهده اصل مقاله و تفسیر فارسی روش واسپاس

آموزش روش واسپاس

نخستین گام در این تکنیک تشکیل ماتریس تصمیم است.

تذکر: وزن معیارها نیز از قبل باید مشخص شود. برای این منظور معمولاً از تکنیک آنتروپی، AHP ، روش بهترین بدترین (BWM) و روش SWARA استفاده می‌شود.

در گام دوم باید ماتریس تصمیم بی‌مقیاس شود. اگر ماتریس تصمیم با X و هر درایه آن با  نشان داده شود ماتریس تصمیم نرمال با رابطه ۱ و ۲ بدست می‌آید. در تکنیک WASPAS نرمال سازی بروش خطی صورت می‌گیرد.

فرمول روش واسپاس

فرمول روش واسپاس

اگر شاخص‌ها از نوع مثبت باشد از رابطه ۱ استفاده می‌شود.

اگر شاخص‌ها از نوع منفی باشد از رابطه ۲ استفاده می‌شود.

در روش واسپاس WASPAS از ترکیب دو معیار برای گزینه بهینه محاسبه می‌شود:

نخستین معیار بهینگی گزینه‌ها روش جمع وزن‌دار  (WSM) است. برای این کار وزن هر معیار باید در عناصر ستون خود در ماتریس نرمال ضرب شود (رابطه ۳).

دومین معیار بهینگی با روش ضرب وزن دار  (WPM) بدست می‌آید (رابطه ۴).

ابتدا با رابطه ۳ جمع وزن‌دار هر گزینه محاسبه می‌شود. سپس با رابطه ۴ ضرب وزن دار هر گزینه محاسبه می‌شود. در انتها کافی است با رابطه ۵ دو امتیاز حاصل از جمع وزن‌دار هر گزینه و ضرب وزن‌دار ترکیب شوند. به همین سادگی وزن نهایی با روش واسپاس محاسبه خواهد شد.