کوکوسو CoCoSo

کوکوسو (CoCoSo) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارها با استفاده از موزون‌سازی مبتنی بر جمع و توان است. این روش نیز توسط زاودسکاس در تصمیم‌گیری چندمعیاره است برای انتخاب گزینه بهینه ارائه گردید.

«راه‌حل مصالحه ترکیبی» برگردان پارسی combined compromise solution است  که با فرم کوتاه کوکوسو (CoCoSo) شناخته می‌شود. هدف این روش آن است تا براساس M معیار به ارزیابی N گزینه پرداخته شود و در نهایت بهترین گزینه شناسایی شود. در این روش از سه تابع مختلف برای اولویت‌بندی گزینه‌ها استفاده می‌شود. در نهایت نیز با استفاده از یک تابع خطی-نمایی به ترکیب روابط سه گانه پرداخته شده و اولویت نهایی گزینه‌ها تعیین می‌گردد.

گام‌های روش کوکوسو (CoCoSo)

نخستین گام در این تکنیک تشکیل ماتریس تصمیم است. ماتریس تصمیم یک ماتریس برای ارزیابی تعدادی گزینه براساس تعدادی معیار است. یعنی ماتریسی که در آن هر گزینه براساس تعدادی معیار امتیازدهی شده است. ماتریس تصمیم با X و هر درایه آن با xij نشان داده شده است.

ماتریس تصمیم

ماتریس تصمیم

در گام دوم باید ماتریس تصمیم بی‌مقیاس شود. ماتریس تصمیم نرمال با N و هر درایه ماتریس بی‌مقیاس شده با nij نشان می‌دهند. نرمال سازی در روش کوکوسو CoCoSo با استفاده روش مصالحه Compromise انجام می‌شود. این روش نرمال‌سازی توسط زلنی به سال ۱۹۷۸ معرفی شده است و کاربرد بسیاری در استانداردسازی نیز دارد.

نرمال سازی به روش مصالحه

نرمال سازی به روش مصالحه

در گام سوم برای موزون‌سازی ماتریس تصمیم نرمال از دو روش ضرب و توان استفاده می‌شود. یعنی درایه‌های ماتریس تصمیم نرمال یک بار در اوزان معیارها ضرب می‌شود و یک بار به توان اوزن معیارها می‌رسد. برای تهیه ماتریس بی‌مقیاس موزون باید وزن وزن معیارها نیز از قبل مشخص شود. این روش مشابه عملیات روش واسپاس و ضرب موزون است.

موزون سازی در روش cocoso

موزون سازی در روش CoCoSo

برای تعیین وزن گزینه‌ها از سه معادله مختلف استفاده می‌شود. در این روابط مقدار λ را با ۰/۵ در نظر بگیرید. با استفاده از این روابط وزن گزینه‌ها به صورت جداگانه تعیین و اولویت‌بندی می‌شود. در نهایت برای ترکیب اوزان سه‌گانه از رابطه زیر استفاده خواهد شد.

Ki=(K1+ K2+ K3)1/3+ 1/3(K1+ K2+ K3)

از این وزن به عنوان وزن نهایی گزینه‌ها استفاده خواهد شد.

فایل اکسل آموزش کوکوسو (CoCoSo)

  • اصل مقاله زاوادسکاس و همکاران در زمینه روش کوکوسو
  • حل مساله ارائه شده در مقاله اصلی در فایل اکسل
  • تشریح مراحل حل مساله به زبان فارسی
  • تنها در صورت اعتماد به پارس‌مدیر خرید کنید.
1.3 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله