روش EDAS

آموزش روش EDAS

منبع: آموزش روش EDAS نوشته آرش حبیبی نشر الکترونیک پارس‌مدیر

یکی از دیگر از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره روش EDAS است. این روش توسط مهدی کشاورز، ادمونداس زاوادسکاس و لعیا الفت به سال ۲۰۱۵ ارائه شده است.

معنی روش EDAS ایداس: Evaluation Based on Distance from Average Solution

معنی فارسی روش EDAS ایداس: ارزیابی مبتنی بر فاصله از راه‌حل میانگین

هدف: انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار

کشاورز، زاودسکاس و الفت

کشاورز، زاودسکاس و الفت

مراحل حل مساله با روش EDAS

مانند تمامی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ابتدا باید ماتریس تصمیم گیری را تشکیل دهید. ماتریس تصمیم به ماتریس ارزیابی تعداد گزینه براساس تعدادی معیار گویند.

ماتریس تصمیم

ماتریس تصمیم

سپس میانگین عناصر هر ستون (میانگین مقادیر هر معیار) را محاسبه کنید.

این مقدار برای معیار jام با AVj نمایش داده می‌شود.

در گام بعد باید ایده‌آل‌های مثبت PDAij و ایده‌آل‌های منفی NDAij برای هر معیار محاسبه شود.

PDAij = ( Xij – AVj ) / AVj

NDAij = ( AVj – Xij ) / AVj

دو نکته مهم

  • اگر نتیجه حاصل برای هر مقدار منفی باشد عدد صفر در نظر گرفته می‌شود.
  • اگر معیار بار منفی داشت مثلا هزینه و … فرمول محاسبه ایده‌آل‌های مثبت و منفی جابجا می‌شود.

تعیین جمع موزون گزینه‌ها

هر دو جدول فاصله از ایده‌آل‌های مثبت و منفی را موزون کنید. مانند روش‌های دیگر مبتنی بر ماتریس تصمیم باید وزن معیارها از پیش مشخص باشد. پیشنهاد می‌شود برای تعیین وزن معیارها استفاده از روش CRITIC استفاده کنید. برای جمع موزون هر گزینه از رابطه زیر استفاده کنید:

SPi = ∑ Wj – PDAij

SNi = ∑ Wj – NDAij

با استفاده از فرمول‌های زیر به نرمال سازی اوزان گزینه‌ها بپردازید:

NSPi = SPi / Max (SPi)

NSNi = 1 – [SNi / Max (SNi)]

در نهایت وزن هر گزینه با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

ASi = 0.5 [NSPi + NSNi)

دانلود فایل آموزشی روش EDAS

  • حل یک مساله با روش EDAS در اکسل
  • حل همان مساله در اکسل با روش تاپسیس
  • تشریح همان مساله در یک فایل آموزشی به فارسی و مقایسه آن با تاپسیس
  • اصل مقاله EDAS به همراه مقاله بازنگری شده روش EDAS ایداس
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله