روش مورا MOORA

آموزش روش مورا MOORA

یکی از ساده ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره روش مورا MOORA است. این روش نیز توسط زاوادسکاس و برائوس Brauers به سال ۲۰۰۶ ارائه شده است.

معنی روش مورا: Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis

هدف: انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار

مراحل حل مساله با روش مورا MOORA

مانند تمامی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ابتدا باید ماتریس تصمیم گیری را تشکیل دهید.

ماتریس تصمیم به ماتریس ارزیابی تعداد گزینه براساس تعدادی معیار گویند.

ماتریس تصمیم

ماتریس تصمیم

برای مثال فرض کنید سه دانش‌آموز براساس ۵ درس ارزیابی می‌شوند. هر فرد (گزینه) را در یک سطر نوشته و هر معیار را در ستون بنویسید. نمره هر دانش‌آموز در هر درس را در ماتریس حاصل وارد کنید.

برای نرمال سازی در روش مورا مانند روش تاپسیس از روش نرمال سازی برداری استفاده می‌شود.

نرمال سازی برداری

نرمال سازی برداری

به این ترتیب ماتریس تصمیم نرمال به صورت زیر خواهد بود:

ماتریس تصمیم نرمال

ماتریس تصمیم نرمال

اوزان معیارها نیز باید از پیش مشخص باشد. در اینجا نیز مانند روش تاپسیس وزن هر معیار را در ماتریس تصمیم نرمال ضرب کرده و ماتریس تصمیم نرمال موزون را تشکیل دهید.

ماتریس تصمیم موزون

ماتریس تصمیم موزون

برای انتخاب گزینه بهینه از رابطه ساده زیر استفاده کنید:

انتخاب گزینه بهینه با روش MOORA

انتخاب گزینه بهینه با روش MOORA

به این ترتیب بهترین گزینه انتخاب می‌شود.

دانلود فایل آموزشی روش مورا MOORA

  • حل یک مساله با روش مورا در اکسل
  • حل همان مساله در اکسل با روش تاپسیس
  • تشریح همان مساله در یک فایل آموزشی به فارسی و مقایسه آن با تاپسیس
  • اصل مقاله مورا به همراه مقاله بازنگری شده روش مورا
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله