این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه اچیو

پرسشنامه اچیو

دانلود پرسشنامه اچیو برای ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل هرسی و گلداسمیت همراه با روایی و پایایی و سوالات با طیف لیکرت ۵ درجه

مدل اچیو ACHEIVE هرسی و گلداسمیت

مدل اچیو (ACHIEVE) هرسی و گلداسمیت

مدل اچیو (ACHIEVE) مقیاسی استانداد است که برای ارزیابی عملکرد و بهبود بهره‌وری سازمانی به وسیله هرسی و گلداسمیت ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com