این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب وبینار

پرسشنامه ارزیابی وبینار

پرسشنامه ارزیابی وبینار

دانلود پرسشنامه ارزیابی وبینار همراه با روایی و پایایی شامل ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه برای سنجش و ارزیابی سمینارهای برگزارشده تحت وب

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com