این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه تم

مدل UTAUT

پرسشنامه UTAUT

دانلود پرسشنامه UTAUT (نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com