این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری

پرسشنامه مدل پذیرش فناوری

دانلود پرسشنامه مدل پذیرش فناوری (TAM) دیویس همراه با ابعاد سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده به صورت طیف لیکرت پنج درجه با روایی و پایایی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com