این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه پذیرش فناوری

مدل UTAUT

پرسشنامه UTAUT

دانلود پرسشنامه UTAUT (نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com