این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کروسکال-والیس

آزمون کروسکال-والیس Kruskal-Wallis

آزمون کروسکال-والیس

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-Wallis) برای بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می‌شود. آزمون H معادل ناپرامتریک تحلیل واریانس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com