نوشته‌های دارای برچسب copras

تکنیک COPRAS

تکنیک COPRAS

شرح و تفسیر تکنیک COPRAS براساس مقاله زاواداسکاس و همکاران با عنوان ارزیابی چندشاخصه راهکارهای طراحی جاده با استفاده از تکنیک COPRAS کوپراس

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com