این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آراس

آراس (ARAS)

آراس (ARAS)

آراس (ARAS) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه است که برای انتخاب بهترین گزینه براساس معیارهای متفاوت بویژه شاخص‌های مالی استفاده می‌شود.

پرسشنامه آراس (ARAS)

پرسشنامه آراس (ARAS)

پرسشنامه آراس (ARAS) یک ماتریس متشکل از معیارها و گزینه‌های تصمیم‌گیری است که می‌تواند با مقادیر قطعی یا فازی کمی شود و بسیار مهم است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com