تکنیک آراس ARAS

طراحی پرسشنامه تکنیک آراس ARAS

منبع: طراحی پرسشنامه آراس با مقادیر قطعی و آراس فازی نوشته آرش حبیبی

روش طراحی پرسشنامه تکنیک ARAS بسیار ساده است. همانطور که در بخش آموزش تکنیک آراس ARAS گفته شد تکنیک آراس که از انواع روش‌های تصمیم‌گیری بر اساس ماتریس تصمیم است. بنابراین کافی است یک ماتریس گزینه-معیار تشکیل دهید و سپس از یک طیف مشخص برای نمره دهی استفاده کنید. مساله اصلی انتخاب این طیف است. البته در بسیار موارد نیازی به نظر سنجی نیست. برای مثال اگر معیار سن، قیمت، سرعت، وزن، قد و مقادیر کمی باشد، این مقادیر موجود است و نیازی به نظر کارشناسی ندارد.

تکنیک ARAS بوسیله زاوادساکاس و همکارانش به سال ۲۰۱۰ پیشنهاد شد. این روش یکی از بهترین روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است. بهترین گزینه آن است که بیشترین فاصله را از عوامل منفی و کمترین فاصله را از عوامل مثبت داشته باشد. تکنیک ARAS مانند بسیاری از تکنیک های تصمیم‌گیری چندمعیاره در جستجوی راه حلی برای انتخاب بهترین گزینه است. این تکنیک از نظر هدف با تکنیک‌های خانواده ماتریس تصمیم یعنی PROMETHEE, SIR, ORESTE و ELECTERE نیز قابل مقایسه است اما از نظر سادگی با تکنیک‌های TOPSIS, VIKOR و SAW قابل مقایسه است.

ساختار پرسشنامه آراس

پرسشنامه آراس براساس ماتریس تصمیم تشکیل می شود. یعنی اگر M گزینه براساس N معیار ارزیابی شود یک ماتریس N×M تشکیل دهید و از خبرگان بخواهید تا ماتریس موجود را تکمیل کنند. برای ارزیابی گزینه ها می توانید از طیف هفت درجه یا نه درجه استفاده کنید. برای محاسبات فازی طیف هفت درجه بهتر است.

دانلود نمونه پرسشنامه آراس


آموزش تکنیک آراس در فایل اکسل

یک نمونه مثال حل شده از تکنیک آراس در فایل اکسل

آموزش کامل مثال حل شده تکنیک آراس بصورت فارسی در یک فایل ضمیمه

توجه: این یک کتاب حجیم نیست یک فایل ساده است که بصورت کوتاه و اصولی آراس را تشریح کرده است.

10000 تومان – خرید