این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آزمون فریدمن

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن (Friedman)

آزمون فریدمن (Friedman) یک آزمون ناپارمتریک و معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است و برای رتبه‌بندی اهمیت متغیرهای پژوهش استفاده می‌شود.

آزمون کروسکال-والیس Kruskal-Wallis

آزمون کروسکال-والیس

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-Wallis) برای بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می‌شود. آزمون H معادل ناپرامتریک تحلیل واریانس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com