این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آمار کاربردی مدیریت

آمار پارامتریک و ناپارامتریک

آمار پارامتریک و ناپارامتریک

در آمار استنباطی از آزمون‌های مختلف آمار پارارمتریک و ناپارامتریک برای برآورد پارامترهای جامعه براساس آماره‌های نمونه در سطح خطای مشخص استفاده می‌شود.

آمار کاربردی مدیریت

آمار کاربردی مدیریت

آموزش آمار کاربردی مدیریت : خلاصه فصل اول کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت نوشته عادل آذر و منصور مومنی انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتاب دانشگاهی (سمت)

آمار توصیفی

آمار توصیفی

آمار توصیفی و آموزش آن با استفاده از نرم افزار SPSS مقایسه میانگین چند گروه به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com