این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

پرسشنامه مدل اسکور

پرسشنامه مدل اسکور

دانلود پرسشنامه مدل اسکور جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد با ابعاد و گویه‌های مشخص

مدل ارزیابی عملکرد اسکور

مدل اسکور (SCOR)

مدل اسکور (SCOR) یک الگوی مرجع فرایندمحور است که ابزاری استاندارد برای ارزیابی عملکرد و مدیریت زنجیره تامین سازمان را فراهم کرده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com