پرسشنامه مدل اسکور

دانلود پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

کاربرد: ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با مدل اسکور

ابعاد : قابلیت اطمینان، پاسخگوئی، چابکی، هزینه و مدیریت دارائی‌ها

نکته: این فایل براساس مقایسه زوجی تهیه شده است

تعریف مفهومی پرسشنامه مدل اسکور

مدل اسکور سرواژه عبارت Supply-Chain Operations Reference Model (SCOR) به معنای مدل مرجع عملیات زنجیره تامین است. مدل SCOR به عنوان اولین چارچوب کلی برای ارزیابی وبهبود مدیریت وعملکرد زنجیره تأمین به شمار می‌رود. این مدل دارای تعاریف استاندارد، واژه شناسی و واحدهای اندازه‌گیری بسیار وسیعی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین می‌باشد. این مدل مرجع به منظور طراحی، ارزیابی ومقایسه ویژگی‌های خاص فرآیندهای زنجیره تأمین در سازمان‌های مختلف در ساختاری مشخص به وجود آمده است. این ساختار مشخص باعث می‌شود تا سازمان‌ها بتوانند از روش‌های برتر در راستای بهبود عملکرد زنجیره تأمین خود استفاده کنند.

مدل اسکور یک چارچوب فراگیر و یکپارچه را برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فراهم می‌کند. مدیریت زنجیره تامیندر اجرای پروژه‌های سازمان یکی از ارکان اصلی موفقیت است. بنابراین شرکت‌های دولتی بزرگ و شرکت‌های کوچک و متوسط به استفاده از این مدل روی آورده‌اند. پیشنهاد می‌شود مدیران در انتخاب مدیریت زنجیره تامین خود نهایت دقت را داشته باشند. بهتر است برای این منظور از روش‌های علمی استفاده نمایند. معیارهای مدل اسکور و اهمیت هرکدام از آن‌ها می‌تواند در این زمینه سودمند باشد. معیارهای قابلیت اطمینان، پاسخگوئی، چابکی، هزینه و مدیریت دارائی‌ها همراه باهم برای مدیریت زنجیره تامین شرکت بحران از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

چابکی یکی از ابعاد مدل اسکور است که جهت دستیابی به رقابت‌پذیری زنجیره تأمین ضروری است. چابکی در برگیرنده راهبردهایی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین است نیازمند به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید در کنار سایر راهکارهای آن است. عامل بااهمیت دیگر قابلیت اطمینان می‌باشد. باید تکنولوژی‌های مورد نیاز یک سازمان به طور قاعده‌مند و مطابق با نیازمندی‌های سازمان بکار گرفته شوند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله