نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی هرمی

بازاریابی دهان به دهان

پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

دانلود پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان همراه با روایی و پایایی معتبر و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان معرفی و تبلیغ کالاها و خدمات بین افراد است بدون اینکه شرکت به صورت مستقیم در این زمینه نقش آفرینی کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com