این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل آماری

مدل سه‌شاخگی

مدل سه‌شاخگی

مدل سه‌شاخگی الگویی برای مطالعه ابعاد مختلف یک پدیده در مدیریت براساس سه محور رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای است که توسط اهرنجانی معرفی شد.

تحلیل آماری پایان‌نامه

تحلیل آماری پایان‌نامه

انجام تحلیل آماری پایان‌نامه آزمون فرضیه آماری با نرم‌افزارهای آماری استنباطی و نرم‌افزارهای تحقیق در عملیات و تصمیم‌گیری چندمعیاره

اریبی (بایاس)

اریبی (بایاس)

اریبی (Bias) به انحراف سیستماتیک برآورد های انجام شده از یک صفت از مقدار واقعی آن گفته‌می شود. این موضوعی کلیدی در آمار کاربردی مدیریت است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com