این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تسهیم دانش

مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی فرایندی است که فرد برای گردآوری، ذخیره، بازیابی و بکارگیری اطلاعات جهت انجام امور روزانه‌اش استفاده می‌کند.

پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

تسهیم دانش

تسهیم دانش

ابعاد تسهیم دانش مدل دیکسون: ابعاد تسهیم دانش دیکسون عبارتند از: تسهیم دانش آشکار، پنهان، استراتژیک و ترتیبی که یکی از حوزه‌های کلیدی مدیریت دانش است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com