پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع : استاندارد (دیکسون)

نمونه منبع فارسی : دارد

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان و دانش استراتژیک

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تسهیم دانش

تسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارت‌ها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد است، به بیان دیگر تسهیم دانش به عنوان اقدامی تعریف می‌شود که افراد طی آن اطلاعات مربوط را میان دیگران منتشر می‌کنند. تسهیم دانش را به عنوان مجموعه‌ای از رفتارهایی که باعث مبادله اطلاعات با دیگران می‌شود تعریف می‌کنند.

براساس دیدگاه نانسی دیکسون وقتی می‌گوییم فردی دانش خود را تسهیم می‌کند، به این معنی است که آن فرد، فرد دیگری را با استفاده از دانش، بینش و افکار خود راهنمایی می‌کند تا او را کمک کند که موقعیت خود را بهتر ببیند. بعلاوه فردی که دانش خود را تسهیم می‌کند (فراقی، کتاب مدیریت دانش).

ابعاد تسهیم دانش دیکسون

ابعاد تسهیم دانش دیکسون

تعریف عملیاتی: برای سنجش تسهیم دانش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۱۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. دیکسون برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کرد. پرسشنامه اولیه دارای ۱۷ گویه بود که دو گویه آن به علت بارعاملی پایین حذف شدند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۹۱۳ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شد.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله