این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب خوشه بندی مشتریان

خوشه‌بندی داده‌ها

روش کریسپ (CRISP)

روش کریسپ (CRISP) الگوی فرایندمحور داده‌کاوی است که راهکاری کاربردی و نظام‌مند برای خوشه‌بندی حجم وسیعی از داده‌ها ارائه می‌کند.

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means روشی کمی برای دسته‌بندی n مشاهده در k خوشه براساس میانگین آنها است. این روش در داده‌کاوی کاربرد زیادی دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com