این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رجحان شغلی

سرزندگی سازمانی

سرزندگی سازمانی

سرزندگی سازمانی (Organizational Vitality) به میزان شادابی و نشاط درون‌زای فردی، گروهی و محیطی جهت انجام هدف‌های سازمانی اشاره دارد.

پرسشنامه فضیلت سازمانی

پرسشنامه فضیلت سازمانی

دانلود پرسشنامه فضلیت شغلی کامرون و همکاران (۲۰۰۴) دارای روایی و پایایی و پنج عامل بخشش، اعتماد، صداقت، خوش‌بینی و شفقت و ۱۵ گویه طیف لیکرت

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com