پرسشنامه فضیلت سازمانی

دانلود پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد

هدف: سنجش فضیلت سازمانی

منبع: کامرون و همکاران

ابعاد: بخشش، اعتماد، صداقت، خوش‌بینی و شفقت

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی: دارد

نمونه منبع فارسی: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی به رفتار ارتقاء یافته و متعالی سازمان اشاره دارد. فضیلت از طریق سازمان‌ها می‌تواند به عنوان فعالیت انفردای یا به عنوان اقدام جمعی افراد، آشکار شود. فرهنگ سازمانی یا فرایندهای سازمانی می‌توانند موجب بروز یا عدم بروز اعمال با فضیلت در سازمان شوند.

کمرون ابزاری را برای سنجش فضیلت سازمانی ارائه کرده است. این مقیاس شامل پنج عامل اصلی است که عبارتند از:

  • بخشش سازمانی Forgiveness
  • اعتماد سازمانی Trust
  • صداقت Integrity
  • خوش‌بینی Optimism
  • شفقت Compassion

خوش‌بینی: خوش‌بینی به عنوان تمایل یا انتظار همیشگی به دریافت و دستیابی به نتیجه مثبت تعریف می‌شود.

اعتماد: اعتماد سازمانی نشان می‌دهد که حسن نیت، ملاحظات و احترام بر سازمان حاکم است و افراد به یکدیگر و رهبران خود اعتماد دارند. با بسط و گسترش فرهنگ اعتماد می‌توان به جای ارزش‌های منفی، ارزش‌های اخلاقی را در سازمان پرورش داد.

شفقت: شفقت سازمانی به معنی آن است که افراد مراقبت یکدیگر هستن و به یکدیگر اهمیت می‌دهند.  فردیت هدف نیست بلکه تمایل به حفظ و بقاء جمعی و تعلق به غیر به‌خوبی مشهود است. این گرایش توجه انسان را به طور آگاهانه از محور خود خارج و سمت غیر معطوف می‌کند و به عاطفه انسانی نیز تعبیر می‌شود.

صداقت: نشان می‌دهد که درستکاری، قابلیت اعتماد و احترام در سازمان شایع است. درستی و راستی شیوه مردان و زنان نیک است. راست‌باز و پاک‌باز و امیر باش، روحیه مردان خداست.

بخشش سازمانی: بدان معنی است که اشتباهات به سرعت بخشیده می‌شوند. همچنین به عنوان فرصت‌هایی برای یادگیری در زمینه‌ای که از طریق استانداردهای بالای عملکرد مشخص شده، مورد استفاده قرار گیرند.

تعریف عملیاتی : برای سنجش فضلیت سازمانی از پرسشنامه‌ای شامل ۱۵ گویه و ۵ بعد اصلی استفاده می‌شود. ابعاد اصلی فضیلت سازمانی عبارتند از: بخشش، اعتماد، شفقت، صداقت و خوش‌بینی. سوالات پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجه گردآوری شده‌اند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله