نوشته‌های دارای برچسب رهبری اصیل

رهبری اصیل

رهبری اصیل

نظریه رهبری اصیل نخستین بار در سال ۲۰۰۴ مطرح شد. شالوده رهبری اصیل بر مفهوم اصالت، پایه گذاری شده است که بیان کننده شرایطی است.

رهبری اصیل

پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه رهبری اصیل دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com