رهبری اصیل

 مفهوم سازی رهبری اصیل در سازمان

منبع: رهبری اصیل و مفهوم سازی آن در سازمان، آزاده مرادی، نشر الکترونیک پارس مدیر

نظریه رهبری اصیل نخستین بار در سال ۲۰۰۴ میلادی از سوی موسسه رهبری گالوپ از ئدانشگاه نبراسکا مطرح شد. تمایز اصلی این نظریه با دیگر نظریه های اخیر در زمینه رهبری این است که تئوری رهبری اصیل کلی تر است و بر سازه ریشه‌ای تمرکز دارد. منظور از این سازه، پایه ای است که رهبری مثبت را شکل می‌دهد. تئوری رهبری اصیل بر خود کنترلی و خودآگاهی رهبر و پیروان، سرمایه مثبت روانشناختی و نقش تعدیلگر مثبت سازمانی تمرکز دارد. تئوری رهبری اصیل را می توان جامع ترین و کامل ترین نظریه در زمینه رهبری عنوان کرد.

امروزه همراه با چالش هایی مانند رقابت و عوامل استرس زا در سراسر جهان، رهبری از همیشه سخت تر شده است چنین چالش هایی نیاز به باز گرداندن اعتماد به نفس، امید و خوش بینی در افراد دارد و لازمست رهبران مردم را برای پیدا کردن و پرورش خودشان کمک کنند . بنابراین امروز نیاز به رهبرانی دارد که با هدف ها، ارزش ها و تمامیت ها آشنا باشند.

شالوده رهبری اصیل بر مفهوم اصالت، پایه گذاری شده است که بیان کننده شرایطی است که افراد رفتاری مطابق با ارزش ها و اعتقادات و فطرت والای انسانی خویش انجام دهند و تحت تأثیر شرایط و فشارهای گوناگون، بر داشتن رفتاری در راستای ارزش ها و باورهای خویش پافشاری نماید. در واقع تئوری های رهبری بااصالت در تلاشند تا رهبرانی تربیت نمایند، که خود واقعی خویش را به پیروانشان نشان دهند و به دور از هر گونه تزویر و ریا، رفتاری منطبق بر حقیقت درونی خویش داشته باشند.
عناصر اصالت شامل: خودآگاهی، پردازش تحریف نشده اطلاعات، رفتار اصیل و روابط اصیل می باشد. توسعه رهبری اصیل فرایندهای پیچیده است که بعید به نظر م یرسد که به سادگی بدست آید و از طریق یک برنامه آموزشی حاصل می شود.

توسعه رهبری اصیل

توسعه رهبری با اصالت منجر به توسعه پیروان اصیل می شود که چهار رکن دارد:

۱ توسعه هویت رهبر به عنوان جز اصلی مفهوم خود.

۳ توسعه اهداف همسر با مفهوم خود.
۴ سازگاری بیشتر بین رفتار رهبر و مفهوم خود.
توسعه رهبری اصیل شامل یک فرایند مداوم میباشد که به موجب آن رهبران و پیروان به کسب خودآگاهی و ایجاد در روابط باز، شفاف و همراه با اعتماد می پردازند. ایجاد یک چشم انداز مثبت اخلاقی در توسعه رهبری اصیل در حال ظهور، بسیار مهم است. نتیجه مهم رهبری اصیل ایجاد خود به خودی انگیزه درونی در پیروان است و باعث لذت و افزایش رفاه آنها می گردد. رهبری اصیل منجر به شادی، سعادت انسانی و شایستگی زندگی انسان ها می شود.


فصل دو و ادبیات پژوهش رهبری سازمانی

فصل دو شامل مبانی نظری و ادبیات پژوهش رهبری سازمانی به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

10000 تومان – خرید