این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رهبری خدمتگزار

رهبری اثربخش

رهبری اثربخش

رهبری اثربخش (Effective leadership) توانایی رهبر برای اجرای چشم‌انداز یک شرکت و ایجاد فرهنگ کاری جهت دستیابی به اهداف سازمان است.

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار (Servant leadership) فلسفه و سبک رهبری است که هدف آن ارائه خدمت به کارکنان سازمان از سوی مقام‌های مافوق می‌باشد.

پرسشنامه رهبری خدمت گذار

پرسشنامه رهبری خدمتگزار

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار پترسون دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com