نوشته‌های دارای برچسب رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار

نظریه رهبری خدمتگذار تئوری جدید رهبری سازمان. شالوده رهبری خدمتگذار بر مفهوم اصالت، رهبری در پایگاه پارس مدیر تشریح شده است.

رهبری خدمتگزار

پرسشنامه رهبری خدمتگزار قلی پور

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

رهبری خدمتگزار

پرسشنامه رهبری خدمتگزار پترسون

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار پترسون دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com