پرسشنامه رهبری خدمت گذار

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار پترسون

تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد:خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، اعتماد، مهرورزی

پرسشنامه رهبری خدمتگزار برباتو و ویلر

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نوع دوستی، بهبود بخشی عاطفی، خرد، متقاعد سازی، نظارت سازمانی

پرسشنامه رهبری خدمتگزار قلی پور

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رهبری خدمتگزار

واژه رهبری خدمتگزار در سال ۱۹۷۰ توسط رابرت گرین لیف در مقاله‌ای تحت عنوان “خدمتگزار در نقش رهبر” ابداع شد. این سبک از رهبری بیش از آنکه قابل آزمایش و جنبه تئوریک داشته باشد، بیشتر فلسفی است و همچنین به عنوان یک رویکرد بلندمدت، به لحاظ ایجاد تغییر و تحول در زندگی و حیطه شغلی به شمار می‌‌آید. مفهوم رهبری خدمتگزار در اصل از نظریه رهبری کاریزماتیک ناشی می‌شود و طبق نظر بسیاری از صاحبنظران، انگیزش اولیه برای رهبری، میل به خدمت است.

براساس مقیاس پترسون رهبری خدمتگزار عبارت است ازدرک و عمل رهبر به گونه‌ایکه منافع دیگران را بر تمایل و علاقه شخصی خویش مرجح می‌داند. رهبر خدمتگزار فردی است که تمام توان خود را برای کمک و یاری به کارکنان بکار می‌برد. این رهبر هدفش خدمت رسانی است و تواضع و فروتنی از حرکاتش مشخص است. به چنین رهبری می‌توان اعتماد کرد و قابلیت اعتماد یک ویژگی این رهبر در سازمان است. مهرورزی در کانون رفتار چنین رهبر خدمتگزار است.

رهبری خدمتگزار عبارت است ازدرک و عمل رهبر به گونه‌ایکه منافع دیگران را بر تمایل و علاقه شخصی خویش مرجح می‌داند. رهبر خدمتگزار فردی است که تمام توان خود را برای کمک و یاری به کارکنان بکار می‌برد. این رهبر هدفش خدمت رسانی است و تواضع و فروتنی از حرکاتش مشخص است. به چنین رهبری می‌توان اعتماد کرد و قابلیت اعتماد یک ویژگی این رهبر در سازمان است. مهرورزی در کانون رفتار چنین رهبر خدمتگزار است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله