این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شخصیت

پرسشنامه شخصیت (ویژگی‌های شخصیتی)

پرسشنامه شخصیت (ویژگی‌های شخصیتی)

دانلود پرسشنامه شخصیت آیزنک، تست نئو و پنج عامل شخصیتی شامل درون‌گرایی، برون‌گرایی، روان‌رنجوری، گشودگی، توافق‌پذیری و مسئولیت‌پذیری

پرسشنامه احوال شخصی

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

دانلود پرسشنامه احوال شخصی وود ورث همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با پاسخ بلی و خیر و با هدف بررسی احوال شخصی وود ورث

پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

دانلود پرسشنامه شخصیت کارآفرینان همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای هشت بعد و ضریب آلفای کرونباخ

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com