این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فازی زدایی

روش‌های فازی‌سازی

روش‌های فازی سازی

اولین مرحله حل مساله در تصمیم‌گیری فازی، مرحله فازی‌سازی داده‌ها است. در این مرحله با طیف مناسب باید عبارات کلامی را به اعداد فازی تبدیل کرد.

روش‌های فازی‌زدایی

روش‌های فازی‌زدایی

روش‌های فازی‌زدایی مانند روش مرکز سطح، روش مرکز ثقل و روش مینکوفسکی برای تبدیل انواع اعداد فازی به اعداد قطعی (کریسپ) استفاده می‌شوند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com