انواع روش های فازی زدایی اعداد

منبع : آموزش روش های فازی زدایی کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی نوشته آرش حبیبی

چرایی فازی سازی عبارات کلامی

زمانیکه شما از دیدگاه خبرگان برای مقایسه معیارها و یا تخمین مقادیر معیارها استفاده میکنید آنها دیدگاه خود را به صورت عبارات کلامی بیان می‌کنند. فرآیند سنتی کمی سازی دیدگاه افراد، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطور کامل ندارد. به عبارت بهتر، استفاده از مجموعه‌های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد. بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعه‌های فازی (بکارگیری اعداد فازی) به پیش بینی بلند مدت و تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پرداخت. برای این منظور معمولا از اعداد فازی مثلثی یا اعداد فازی ذوزنقه ای استفاده می شود. مناسب با هر تکنیک طیف فازی مناسبی نیز پیشنهاد شده است.

برای مثال اعداد فازی مثلثی متناظر با طیف لیکرت ۵ درجه به صورت زیر است:

طیف لیکرت پنج درجه فازی

فازی زدایی

زمانیکه طیف فازی مناسب انتخاب شد و عملیات فازی بر روی مقادیر انجام شد در نهایت به نتایجی خواهید رسید که قاعدتاً فازی خواهند بود. این نتایج فازی بسادگی قابل فهم و تفسیر نیستند بنابراین باید به اعداد قطعی (معمولی) تبدیل شوند. فرایند تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی را فازی زدایی یا وافاسازی یا defuzzyfication گویند.

فرایند تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی را فازی زدایی یا وافاسازی یا defuzzyfication گویند.

روش های مختلفی برای فازی زدایی پیشنهاد شده است. برخی روش های فازی زدایی عبارتند از:

  • روش مرکز ثقل : center of gravity
  • روش مرکز سطح : center of area
  • روش مینکوفسکی
  • الگوریتم CFCS

فرمول روش های فازی زدایی

برای مقال فرض کنید یک عدد فازی مثلثی مانند F=(l,m,u) دارید برای تبدیل این عدد فازی به یک عدد قطعی ساده ترین کار این است که میانگین سه عدد را حساب کنید. یا اینکه مقادیر l,m,u را در فرمول مینکوفسکی قرار دهید. همینطور میتوانید مقادیر l,m,u را در فرمول مرکز سطح قرار دهید. نتایج به هم نزدیک است.

فازی زدایی اعداد ذوزنقه ای

ساده ترین روش برای فازی زدایی اعداد ذوزنقه ای به صورت زیر است:

F = (L, M1, M2, U)

Df = ( L + M1 + M2 + U ) / 4

در فرمول فوق F یک عدد فازی ذوزنقه ای است و Df نیز نشانه مقدار فازی زدایی شده همان عدد فازی مثلثی است.

  هر سوالی دارید در قسمت دیدگاه ها در پایین همین صفحه بپرسید – آرش حبیبی