این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فضیلت سازمانی

پرسشنامه فضیلت سازمانی

پرسشنامه فضیلت سازمانی

دانلود پرسشنامه فضلیت شغلی کامرون و همکاران (۲۰۰۴) دارای روایی و پایایی و پنج عامل بخشش، اعتماد، صداقت، خوش‌بینی و شفقت و ۱۵ گویه طیف لیکرت

فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی (Organizational virtuousness) به رفتار ارتقاء یافته و متعالی سازمان در سطح فردی و گروهی اشاره دارد که باعث تعالی سازمانی می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com