این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب قیاس و استقرا

روش پژوهش قیاسی و استقرایی

قیاس و استقرا

قیاس (Deduction) به معنای رسیدن از کل به جزء است و استقرا (Induction) رسیدن از جزء به کل است. رویکرد پژوهش می‌تواند قیاسی یا استقرایی باشد.

ماهیت روش علمی

روش علمی و علم

علم (Science) کوششی نظام‌مند است که دانش را به شیوه‌ای قابل آزمایش خلق و سازماندهی می‌کند. علم با روش پژوهش علمی حاصل می‌شود.

فلسفه تحقیق

فلسفه تحقیق

فلسفه دانشی است که به تفکر درباره مسائل بنیادین و اساسی جهان و زندگی مانند هستی، واقعیت و آگاهی می‌پردازد. فلسفه تحقیق جایگاه مهمی در مطالعات مدیریتی دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com