نوشته‌های دارای برچسب مبادله رهبر-عضو

مبادله رهبر-پیرو

مبادله رهبر-پیرو

مبادله رهبر-عضو نشان دهنده رابطه مدیر با هر یک از زیردستان خود بر اساس مبادلات و تعاملات دوسویه و متقابل است. تئوری نوین رهبر-پیرو را دنبال کنید.

مبادله رهبر-پیرو

پرسشنامه مبادله رهبر-عضو

دانلود پرسشنامه مبادله رهبر-عضو دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

مبادله رهبر-پیرو

پرسشنامه رهبری چندعاملی

روایی و پایایی پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) بر اساس مطالعات متعددی از سوی سازندگان آن و همچنین محققین دیگر به اثبات رسیده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com