این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مبادله رهبر-عضو

مبادله رهبر-پیرو

مبادله رهبر-پیرو (LMX)

مبادله رهبر-پیرو یکی از سبک‌های رهبری سازمانی است که بر ارتباطات دوسویه رهبران با کارکنان تاکید دارد و متضمن مفهوم مدیریت مشارکتی می‌باشد.

پرسشنامه مبادله رهبر-عضو

پرسشنامه مبادله رهبر-عضو

دانلود پرسشنامه مبادله رهبر-عضو دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

پرسشنامه رهبری چندعاملی

پرسشنامه رهبری چندعاملی (MLQ)

پرسشنامه رهبری چندعاملی (MLQ) مقیاسی استاندارد و دارای روایی و پایایی است که برای سنجش روابط رهبر-پیرو در سازمان‌های بزرگ استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com