پرسشنامه مبادله رهبر-عضو

دانلود پرسشنامه مبادله رهبر-عضو دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و فارسی : دارد

تعداد سوالات: ۱۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مبادله رهبر-عضو

تئوری مبادله رهبر-پیرو ارایه کننده رویکردی نظری به منظور درک رهبری در شرایط کاری است. این تئوری را می‌توان به واسطه تمرکز بر یک رابطه پویا میان رهبر و زیردستان از سایر تئوری‌های مدیریت مجزا دانست. مبادله رهبر-پیرو که برخی اوقات پیوند زوجی عمودی (VDL) نامیده می‌شود، بر اهمیت روابط متغیر بین سرپرست و هر یک از زیردستانش تأکید می‌کند و به هر دو نفر رئیس و مرئوس به اصطلاح یک جفت عمودی گفته می‌شود. تئوری مبادله رهبر-عضو، رابطه اجتماعی میان رهبران و پیروان را نقطه مرکزی توجه خود در فرآیند رهبری قرار می‌دهد.

رویکرد مبادله رهبر-پیرو یک سازه رهبری است که تکوین نظری آن ریشه در نظریه‌های نقش (کتز و کان، ۱۹۷۸) و مبادله اجتماعی (کریتنر و کینیکی، ۱۹۹۲) دارد. بر اساس نظریه نقش، انتظارات نقشی یک سرپرست و میزانی که زیردست این انتظارات را برآورده می‌سازد، فضای ارتباطی فرایند مبادله را شکل می‌دهد. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه رهبری چندعاملی را مشاهده کنید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش مبادله رهبر-پیرو از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله