این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت استعداد

جانشین پروری

جانشین پروری Succession

جانشین پروری Succession planning فرایند استخدام و توسعه نیروی انسانی برای پر کردن مشاغل کلیدی و مدیریت میانی یا عالی سازمان می‌باشد.

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد Talent management فرایندی مستمر شامل جذب و نگهداشت کارکنان با کیفیت و توسعه مهارت‌های آنها با هدف بهبود عملکرد می‌باشد.

پرسشنامه مدیریت استعداد

پرسشنامه مدیریت استعداد

دانلود پرسشنامه مدیریت استعداد همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com