این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مرشدیت سازمانی

جانشین پروری

جانشین پروری Succession

جانشین پروری Succession planning فرایند استخدام و توسعه نیروی انسانی برای پر کردن مشاغل کلیدی و مدیریت میانی یا عالی سازمان می‌باشد.

مربی‌گری سازمانی

مربی‌گری سازمانی

مربی‌گری سازمانی (Organizational coaching) هنر پرورش سازنده و نظام‌مند نیروی انسانی جهت دستیابی به اهداف والای سازمانی به صورتی فراگیر است.

مرشدیت سازمانی

مرشدیت سازمانی

مرشدیت سازمانی (Mentorship) یک مهارت رفتاری مدیران در سازمان‌های کنونی است به‌گونه‌ای که بتوانند بهتر در کارکنان نفوذ داشته و مربیگری کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com