این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مشاهده

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

مصاحبه، مشاهده و مطالعات کتابخانه ای سه روش اصلی گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی است که در بیشتر مطالعات کیفی از این روش‌ها استفاده می‌شود.

مشاهده (ابزار گردآوری داده‌ها)

مشاهده (ابزار گردآوری داده‌ها)

مشاهده به عنوان یک ابزار گردآوری اطلاعات دسته اول در پژوهش علمی عبارت است از شناسایی، نام‌گذاری، مقایسه، توصیف و ثبت آنچه روی می‌دهد.

ابزارهای گردآوری اطلاعات

ابزارهای گردآوری اطلاعات

ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده و یکی از اصلیترین بخش‌های کارهای پژوهشی جمع آوری داده‌ها و اطلاعات است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com