گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

روش‌های گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

روش‌های گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی شامل مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک است. از آنجایی که روش تحقیق کیفی به دنبال مطالعه کلی، مفهومی و تفسیر رفتار انسان‌ها به گونه‌ای طبیعی است که بدون دخالت و دخل و تصرف ممورت می‌گیرد، روش آن باید به صورت نرم و انعطاف پذیر صورت گیرد. در این روش، بر خلاف روش کمی که به صورت پرسشنامه و پیمایشی انجام می‌گیرد، پژوهشگر در ارتباط مستقیم با موضوع می‌باشد. فرایندی است که برای اکتشاف، توصیف و تبیین صورت می‌گیرد. در اینجا ابتدا روش‌های گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی که عمدتا شاهده، مصاحبه و مطالعه اسنادی است، طرح و سپس هریک از این روش‌ها توضیح داده می‌شود. ابزارهای گردآوری اطلاعات در تحقیقات کیفی اهمیت بالایی در دستیابی به نتایج دارند.

مشاهده

از تکنیک‌های مهم گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی، مشاهده در تحقیق کیفی است. مشاهده به دو صورت آشکار و پنهان صورت می‌گیرد در صورت آشکار، ممکن است موفق خود نیز جزو جامعه و نمونه آماری باشد که «مشارکت همراه با مشارکت» نام دارد. اما اگر پژوهشگر در بیرون نظاره گر رفتار نگران باشد. مشاهده بدون مشارکت، نام دارد. در مشاهده همراه با مشارکت، محق به صورت مداخله آمیز در میدان تحنن وارد شده، و با سایر کنشگران وارد تعامل می‌شود، اما در مشاهده بدون مشارکت. من از مداخله در میدان اجتناب کرده صرفا جریان و فایح را می‌جویی می‌کنند.

مصاحبه

یک روش پرکابرد دیگر؛ استفاده از انواع مصاحبه در تحقیق کیفی است. از آنجایی که مصاحبه، عام ترین روش گردآوری اطلاعات در تحقیق کیفی است. اغلب این نوع نحنیفات را اطلاعه «روش‌های تحقیق مصاحبه ای» نامیده اند. مصاحبه را گفت و گو با گفت و شنود هدفمند» نامیده اند، بدین معنی که پژوهشگر با هدف کسب اطلاعات درباره موضوعی خاص با مصاحبه شنونده صحبت می‌کنند، این کار ممکن است به ظاهر ساده به نظر رسد، اما در اصل بسیار پیچیده و دارای تنوع فراوان است.

چگونگی انجام مصاحبه و تصمیم‌گیری در این باره، بیش از آنچه که از مطالعه مشون به دست آمده از تجربیات عملی در شرایط ملموس قابل حصول است. از سوی دیگر، پژوهشگر برای در رفتار افراد و ارائه تحلیل مناسب از آن، باید ابتدا تعریف مصاحبه شنوندگان را از مقولات مختلف و شرایطی که در آن قرار دارند، بشناسند. این کار از طریق مصاحبه‌های عمیق تا حد زیادی امکان پذیر است.

مطالعه اسناد و مدارک

مطالعات اسناد و مدارک و تحقیق کتابخانه ای ابزار مناسبی برای گردآوری داده‌ها در تحقیق کیفی است. در این روش، استفاده از اسناد و مدارک را می‌توان به عنوان یک روش مکمل و با به نوعی استراتژی مکمل سایر روش‌ها به کاریرد. اسماء شامل یادداشت ها، نامه ها، گزارش‌های موردی اظهار نظرها، دفترچه‌های خاطرات و مانند آن اطلاق می‌شود. مطالعه اسناد و مدارک برای بررسی پیشینه پژوهش بویژه در روش فراترکیب و روش کیفی فراتحلیل کاربرد زیادی دارد.

روش کتابخانه‌ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز پژوهشگران ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، پژوهشگر باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه‌، باید از روش کتابخانه‌ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌ برداری یا جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند‌.

منبع: روش‌های گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی کتاب روش تحقیق کیفی دانایی‌فرد

3.5 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله