این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب موضع یابی

مدل STP بازاریابی

مدل STP بازاریابی

مدل STP بازاریابی الگویی سه بخشی با هدف بخش‌بندی بازار، شناسایی بازار هدف و جایگاه‌یابی یا تثبیت موقعیت در بازار هدف است که بسیار مهم است.

بخش بندی بازار

بخش‌بندی بازار (تقسیم بازار)

بخش‌بندی بازار (Market Segmentation) به فرایندی گفته می‌شود که طی آن بازار هدف نامتجانس یک محصول یا خدمت به قسمت‌هایی متجانس تفکیک می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com