این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نارضایتی شغلی

پرسشنامه نارضایتی شغلی

پرسشنامه نارضایتی شغلی

دانلود پرسشنامه نارضایتی شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با ابعاد و طیف لیکرت پنج درجه

نارضایتی شغلی

نارضایتی شغلی

نارضایتی شغلی (Job Dissatisfaction) حالتی روانی است که فرد احساس می‌کند شغل مورد تصدی با روحیات و توانمندی‌های او سازگاری و انطباق ندارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com