پرسشنامه نارضایتی شغلی

دانلود پرسشنامه نارضایتی شغلی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع : استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: محیط کاری، مدیریت بالادستی، عوامل اقتصادی، عدالت شغلی، خدمات شغلی و انگیزشی و عوامل روانشناختی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه نارضایتی شغلی

تعریف مفهومی: نارضایتی شغلی، احساس منفی است که پس از ارزیابی ویژگی‌های مختلف شغل خود، تجربه می‌کنیم. دامنه این تعریف، بسیار باز است و تقریباً هر چیزی را شامل می‌شود. اما این واقعیت را هم باید پذیرفت که رضایت شغلی یا نارضایتی شغلی، حاصل و برآیند مجموعه‌ی بسیار گسترده‌ای از عوامل استه طبیعی است که چنین تعریفی هم برای رضایت شغلی ارائه شود. یکی از دلایلی که عموم مردم به شغلشان علاقه ندارند، نداشتن اطلاعات کافی درباره حرفه کاریشان است. اگر از شغلتان راضی نیستید، سعی کنید اطلاعات بیشتری راجع به آن کسب کنید. یادگیری بیشتر درباره مسیر شغلی سازمان یا شرکتی که در آن مشغول به کارید باعث ایجاد علاقه در شما می‌شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش نارضایتی مشتریان از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۲۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: برای سنجش روایی پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده کردند. پرسشنامه اولیه دارای ۲۵ گویه بود که سه گویه آن حذف شدند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۸۵۲ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۷/۰ گزارش شده است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است. بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله