پرسشنامه رضایت شغلی

دانلود پرسشنامه رضایت کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان شامل دو پرسشنامه مختلف است که با توجه به ابعاد و هدف تحقیق خود یکی را استفاده کنید.

هدف: بررسی رضایت شغلی کارکنان

ابعاد پرسشنامه شماره یک رضایت شغلی کارکنان : عوامل درونی و عوامل بیرونی

ابعاد پرسشنامه شماره دو رضایت شغلی کارکنان: ماهیت کار، روابط کاری با مافوق، همکاران و مشتریان، ارتقا و پیشرفت شغلی، حقوق و مزایا، جو سازمانی، احترام، محیط کار

تعداد سوالات: پرسشنامه شماره یک ۱۵ گویه و پرسشنامه شماره دو ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

3000 تومان – خرید

توضیح در مورد پرسشنامه رضایت کارکنان

علیرغم اینکه در خصوص رضایت کارکنان پرسشنامه های متعددی موجود می باشد، اما ضرورت ساخت یک آزمون خاص کارکنان بانک، جمع کثیری از برجسته ترین استادان دانشگاه های کشور را برآن داشت تا با همکاری یکدیگر و در یک پروژه تحقیقاتی با عنوان “سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان دربانک صادرات ایران”، آزمونی را با اعتبار بالا در این خصوص فراهم آورند. این پرسشنامه براساس پرسشنامه سنجش رضایت شغلی میرکمالی (۱۳۸۷) ساخته و کامل شد، که هفت بعد زیر را شامل می شود:

۱- کار: ماهیت کار، ویژگیهای کار، تطبیق استعداد فرد و محتوای شغلی

۲- روابط با مافوق، همکاران و مشتریان

۳- ارتقا و موفقیت و پیشرفت شغلی، رشد بهبود شغلی، توجه به آموزش و فرصت یادگیری

۴- حقوق و مزایا

۵- جو سازمانی

۶- قدر و منزلت و احترام و مسئولیت

۷- عوامل محیطی کار، امکانات رفاهی، درمانی، تفریحی و ورزشی

این پرسشنامه، توسط استادان برجسته رشته مدیریت، روانشناسی سازمانی، مشاوره شغلی و آمار مورد ارزیابی مکرر قرار گرفت. تک تک موارد طی جلسات متعدد و با حضور این کارشناسان بررسی شد و حتی در مورد جزیی ترین نکته های کارشناسی آزمون سازی مورد بحث و انتقاد واقع شد و سرانجام پس از اعمال آرا، تأیید نهایی شد. پرسشنامه مذکور دارای آلفای کرونباخ مناسب (۰/۹۷=α) می باشد و نشان می دهدکه پرسشنامه از انسجام درونی بسیار مناسب و مطلوبی برخوردار می باشد.