پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان

دانلود مجموعه پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد شامل:

  • مقیاس رضایت شغلی JDI اسمیت، کندال هیولین : نسخه کوتاه ۲۱ سوالی
  • مقیاس رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین : نسخه کامل ۷۰ سوالی
  • پرسشنامه رضایت شغلی مجموعه اساتید : نسخه ۳۵ سوالی
  • پرسشنامه رضایت کارکنان دو بعدی شامل عوامل درونی و بیرونی ۱۵ سوالی

فرم کوتاه پرسشنامه رضایت مشتریان و کارکنان

اگر می‌خواهید فقط در زمینه رضایت مطالعه کنید از پرسشنامه نسخه بلند استفاده کنید. به این ترتیب می‌توانید رضایت را از جنبه‌های مختلف بررسی کنید. اما اگر می‌خواهید از رضایت در کنار متغیرهای دیگر استفاده کنید بهتر است از فرم کوتاه استفاده کنید. به این ترتیب پاسخ‌دهندگان با آرامش و زمان مناسبی می‌توانند به سوالات پرسشنامه، پاسخ دهند. اطلاعات مربوط به منابع و پایایی و روایی هر مقیاس نیز به صورت کامل تشریح شده است.

  • فرم کوتاه پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان: ۹ گویه
  • فرم کوتاه پرسشنامه رضایت شغلی مشتریان: ۵ گویه

درباره پرسشنامه رضایت کارکنان

شاخص تشریح شغلی Job Descriptive Index یا مقیاس JDI برای سنجش رضایت شغلی استفاده می‌شود. این مقیاس توسط اسمیت، کندال و هیولین (۱۹۶۹) دردانشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است و از آن پس در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص رضایت از شغل JDI  در قالب ۶ مقوله (ماهیت کار، سرپرستی، همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار) را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. عبارات آن جنبه توصیفی داشته و شش نوع خشنودی را ارزیابی می‌کند. این آزمون ۷۰ سوال دارد.

ابعاد پرسشنامه رضایت کارکنان

ابعاد پرسشنامه رضایت کارکنان

علیرغم اینکه در خصوص رضایت کارکنان پرسشنامه‌های متعددی موجود می‌باشد، اما ضرورت ساخت یک آزمون خاص کارکنان بانک، جمع کثیری از برجسته ترین استادان دانشگاه‌های کشور را برآن داشت تا با همکاری یکدیگر و در یک پروژه تحقیقاتی با عنوان “سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان دربانک صادرات ایران”، آزمونی را با اعتبار بالا در این خصوص فراهم آورند. این پرسشنامه براساس پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان میرکمالی (۱۳۸۷) ساخته و کامل شد، که هفت بعد زیر را شامل می‌شود:

۱- کار: ماهیت کار، ویژگی‌های کار، تطبیق استعداد فرد و محتوای شغلی

۲- روابط با مافوق، همکاران و مشتریان

۳- ارتقا و موفقیت و پیشرفت شغلی، رشد بهبود شغلی، توجه به آموزش و فرصت یادگیری

۴- حقوق و مزایا

۵- جو سازمانی

۶- قدر و منزلت و احترام و مسئولیت

۷- عوامل محیطی کار، امکانات رفاهی، درمانی، تفریحی و ورزشی

این پرسشنامه، توسط استادان برجسته رشته مدیریت، روانشناسی سازمانی، مشاوره شغلی و آمار مورد ارزیابی مکرر قرار گرفت. تک تک موارد طی جلسات متعدد و با حضور این کارشناسان بررسی شد و حتی در مورد جزیی ترین نکته‌های کارشناسی آزمون سازی مورد بحث و انتقاد واقع شد و سرانجام پس از اعمال آرا، تأیید نهایی شد. پرسشنامه مذکور دارای آلفای کرونباخ مناسب (۰/۹۷=α) می‌باشد و نشان می‌دهدکه پرسشنامه از انسجام درونی بسیار مناسب و مطلوبی برخوردار می‌باشد.

4 1 رای
امتیازدهی به مقاله